Ośrodek Wsparcia SOS

Trudne wyzwanie

Biorąc pod uwagę możliwości lokalowe oraz kadrowe Powiatu Leskiego w sierpniu ubiegłego roku starosta leski wystąpił z wnioskiem i zarazem ofertą do wojewody podkarpackiego o utworzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Lesku. Oferta została przyjęta, a środki z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki pozwoliły na remont, wyposażenie Ośrodka oraz jego utrzymanie.

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia jest szansą na kompleksową pomoc dla ofiar przemocy domowej. Nie chodzi więc tylko o zapewnienie azylu, schronienia czy ambulatoryjne poradnictwo, ale o specjalistyczne całościowe podejście do tematu związanego z konkretną± rodziną i wspólne zaplanowanie drogi wyjścia z trudnej sytuacji.

Podstawowym celem placówki będzie udzielanie profesjonalnej i kompleksowej pomocy ofiarom przemocy domowej i ich dzieciom, jak również prowadzenie działań prewencyjnych w tym zakresie, skierowanych do szerszej społeczności lokalnej – wyjaśnia dyrektorka ośrodka, Joanna Szurlej.

Pełna oferta Ośrodka to oprócz zapewnienia schronienia, które pozwoli na regenerację sił fizycznych i psychicznych, przede wszystkim pomoc i poradnictwo socjalno – prawne, terapia psychologiczna, oferta skierowana do dzieci – socjoterapia, grupy wsparcia, działania prewencyjne w zakresie przemocy domowej w celu przechwytywania i zapobiegania przemocy w jej początkowym stadium.

Dlaczego tutaj?

W skład powiatu leskiego wchodzi pięć gmin, które zamieszkuje ok. 27 tys. osób. W zdecydowanej większości są to gminy wiejskie. Powiat graniczy z powiatami: bieszczadzkim i sanockim.

Specyficzne uwarunkowania demograficzne powodują powstawanie wielorakich problemów, mających genezę w życiu rodziny. Społeczność lokalna jest stosunkowo młodym tworem, na który składa się w znacznej części ludność napływowa z różnych rejonów kraju. Dodatkowym elementem jest bardzo duża stopa bezrobocia w powiecie. Te ogólnie ujęte czynniki mają niemały wpływ na kondycję i stopień przystosowania się rodziny to trudnych warunków bytowych. Rodzi to różne sytuacje kryzysowe, a mianowicie patologie rodziny głównie alkoholizm i przemoc domową.

Osoby doświadczające przemocy czują się bezradne i tkwią, czasem latami w tej tragicznej sytuacji. Oferowana jest im doraźna pomoc, która jednak nie rozwiązuje do końca problemu.

Na terenie powiatu są kłopoty z lokalami zastępczymi, kobiety i dzieci, bo to te grupy najczęściej się pokrzywdzonymi, mają ograniczone możliwości przeciwstawienia się przemocy domowej i co ważniejsze uchronienia się przed jej destrukcyjnym wpływem.

Powiatowy Zespół Interdyscyplinarny

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku w marcu 2006 roku Starosta Leski powołał Powiatowy Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Został on powołany, ponieważ wielokrotnie podczas spotkań osób pracujących w instytucjach stykających się z ofiarami przemocy domowej, wypływał problem braku skoordynowanych działań, które kompleksowo pomagałyby ofiarom przemocy.

- Zespół powstał dzięki współpracy instytucji i organizacji mających związek z świadczeniem pomocy dla ofiar przemocy. Praca Zespołu polega przede wszystkim na opracowaniu strategii współpracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się problemem przemocy domowej z terenu powiatu. Celem było stworzenie kanałów informacyjnych, które ułatwią i usprawnią świadczenie kompleksowej pomocy ofiarom przemocy domowej. Powołanie i praca Zespołu może przyczynić się do dobrej współpracy między instytucjami z terenu, która pozwoli na lepszą, kompleksową pomoc ofiarom. Jednak w całym tym łańcuchu pomocowym brak jednego ogniwa – brak miejsca gdzie ofiary mogłyby schronić się w razie konieczności, uzyskać wsparcie i realną pomoc w rozwiązaniu problemu – mówi Iwona Kozak, inicjatorka i kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W powiecie leskim, jak również w powiatach ościennych nie istnieje ośrodek wsparcia, który świadczyłby pomoc i kompleksową obsługę dla ofiar przemocy domowej, ośrodka, który miałby za zadanie pomagać dorosłym oraz dzieciom w sytuacjach kryzysowych mających swój początek w występowaniu przemocy w rodzinie.