Sprawozdania finansowe za 2018 rok

włącz .

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bilans Jednostki Budżetowej
Rachunek Zysków i Strat
Zestawienie Zmian w Funduszu
Informacja Dodatkowa